PRZECZYTAJ

Regulamin Szkoły
Językowej SMILE

Ponieżej znajdziesz regulamin naszej szkoły

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) obowiązuje od dnia: 18.08.2020 r.

2. Szkoła Językowa SMILE (dalej: Szkoła) prowadzi w ramach swojej działalności nauczanie języków obcych oraz inne zajęcia edukacyjne. Nauczanie odbywa się w ramach prowadzonych przez Szkołę zajęć (dalej: Zajęcia).

3. Zajęcia odbywają się w budynku położonym przy ul. Słoneczników 41, 42-606 Tarnowskie Góry lub zdalnie w przypadku zaistnienia siły wyższej, o ile zostało to przewidziane w umowie na kurs językowy.

4. W Zajęciach mogą brać udział słuchacze (dalej: Słuchacz), którzy zawarli ze Szkołą umowę o uczestnictwo Słuchacza w kursie językowym. W przypadku Zajęć prowadzonych dla osób nieletnich, w Zajęciach mogą brać udział słuchacze nieletni (dalej: Słuchacz), w imieniu których umowę ze Szkołą o uczestnictwo Słuchacza Nieletniego w kursie językowym zawarł ich opiekun prawny (dalej: Opiekun Prawny).

5. Słuchacze lub/i Opiekunowie Prawni zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu. W przypadku Zajęć prowadzonych dla osób nieletnich Opiekunowie Prawni zobowiązani są przekazać Słuchaczom informacje dotyczące zachowania się na terenie budynku Szkoły.

6. Słuchacze zobowiązani są przestrzegać zasad Regulaminu. Opiekunowie Prawni odpowiedzialni są za przestrzeganie Regulaminu przez Słuchaczy Nieletnich.

7. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Słuchacza Nieletniego tylko podczas Zajęć na terenie sal wykładowych Szkoły.

8. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej jak również podczas oczekiwania na Zajęcia odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie Prawni Słuchaczy Nieletnich lub opiekunowie faktyczni.

9. Szkoła nie zapewnia nadzoru nad Słuchaczami Nieletnimi przed rozpoczęciem Zajęć. Opiekun Prawny lub faktyczny Słuchacza Nieletniego zobowiązuje się zapewnić mu opiekę do momentu rozpoczęcia Zajęć. Opiekun Prawny lub faktyczny Słuchacza Nieletniego zobowiązuje się odebrać go w chwili zakończenia Zajęć i opuszczenia sali przez Słuchacza Nieletniego.

10. Opiekun Prawny zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Szkoły przed pierwszymi Zajęciami w ramach kursu, w którym weźmie udział Słuchacz Nieletni, o wszelkich problemach zdrowotnych Słuchacza Nieletniego, które mogą mieć znaczenie dla uczestnictwa w kursie.

11. Słuchacze oraz Słuchacze Nieletni poruszając się po budynku Szkoły nie mogą podejmować zachowań, które mogłyby narazić ich lub innych Słuchaczy na niebezpieczeństwo.

12. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP w czasie przebywania na terenie budynku, w którym odbywają Zajęcia prowadzone w ramach kursu. W szczególności Słuchacze nie mogą:

a. nosić elementów ubioru lub rzeczy osobistych, które mogą zranić innych uczestników kursu,

b. uczestniczyć w Zajęciach będąc chorymi na choroby zakaźne, którymi inni uczestnicy kursu mogą zarazić się przez samo przebywanie obok osoby chorej,

c. ustawiać przedmiotów należących do siebie, innych uczestników kursu lub Szkoły w sposób stwarzający zagrożenie dla siebie lub innych uczestników kursu.

13. Słuchacze Nieletni przebywający na terenie szkoły są zobowiązani wykonywać polecenia osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Opuszczenie przez Słuchacza Nieletniego pomieszczenia, w którym odbywają się Zajęcia, podczas trwania Zajęć możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody osoby odpowiedzialnej za jego bezpieczeństwo.

14. Słuchacz ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane przez siebie szkody i zniszczenia mienia Szkoły oraz mienia innych uczestników kursu. Opiekun Prawny ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane przez Słuchacza Nieletniego szkody i zniszczenia mienia Szkoły oraz mienia innych uczestników kursu.

15. Szkoła Językowa SMILE informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia szkoły. Zastrzega się, by nie pozostawiać swoich rzeczy bez nadzoru i pozostawiać takowe w szatni, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Słuchacz deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie Szkoły rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia, mimo zaleceń ze strony Szkoły.

16. W budynku Szkoły obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Zabronione jest również przebywanie na terenie Szkoły w stanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

17. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie szkoły przez osoby/podmioty trzecie bez pisemnej zgody Szkoły. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie szkoły, zajęć, wizerunku lektora czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.W przypadku nie przestrzegania zasad Regulaminu lektor lub inna osoba upoważniona przez Szkołę może nakazać Słuchaczowi opuścić Zajęcia lub Szkołę. W przypadku nakazania opuszczenia Zajęć przez Słuchacza Nieletniego, powiadomiony o tym fakcie zostanie Opiekun Prawny Słuchacza Nieletniego, który zobowiązany będzie do natychmiastowego odbioru Słuchacza Nieletniego z terenu Szkoły.

18. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

19. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Słuchaczy w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo szkoła usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane ze Szkołą. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

20. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne w sekretariacie naszej szkoły.

21. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Szkołą Językową SMILE stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:

a. Klient jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje
w oświadczeniu ulegną zmianie.

b.Szkoła Językowa SMILE dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady
bezpieczeństwa znajdują się w dokumencie Procedura Realizacji polityki Bezpieczeństwa Sanitarnego, dostępnym w sekretariacie naszej szkoły.

c) Klient akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego
w pkt b.

d) Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, niniejszy punkt wygasa i traci moc.

Sprawdź opinie o naszej szkole w Tarnowskich Górach w mediach społecznościowych